ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DRAKE & FARRELL B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Drake & Farrell: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drake & Farrell B.V., en de aan haar gelieerde ondernemingen;
b. gelieerde ondernemingen: eventuele moeder-, dochter- en /of zustermaatschappijen van Drake & Farrell, zijnde (combinaties van natuurlijke of) rechtspersonen waarin Drake & Farrell financieel, organisatorisch of economisch een belang van meer dan vijftig procent heeft en de daarbij behorende zeggenschap bezit of zodanige (combinaties van natuurlijke of) rechtspersonen welke financieel, organisatorisch of economisch zodanig belang en zeggenschap hebben in Drake & Farrell;
c. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Drake & Farrell een opdracht als onder d. heeft gegeven;
d. opdracht: een opdracht aan Drake & Farrell gegeven door opdrachtgever al dan niet middels een tussen partijen afgesloten (diensten)overeenkomst, tot de vervaardiging, behandeling, levering of verpakking van zaken of tot het verrichten van diensten, al dan niet daarmee verband houdende;
e. offerte: elke, al dan niet als offerte aangeduide aanbieding, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of mededeling van soortgelijke aard;
f. schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg;
g. werkzaamheden: alle door Drake & Farrell ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Drake & Farrell zijn aanvaard en alle daaruit voor Drake & Farrell voortvloeiende werkzaamheden;
h. de voorwaarden: de onderhavige, algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
i. dienstenovereenkomst: een door Drake & Farrell en opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot de door de Drake & Farrell uit te voeren werkzaamheden, waar deze voorwaarden deel van uitmaken;
j. afleveringsdatum: de in artikel 7 lid 4 omschreven afleveringsdatum.
k. expeditie: het doen vervoeren van door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en/of door Drake & Farrell ingekochte zaken middels het sluiten door Drake & Farrell ten behoeve van de opdrachtgever van een of meerdere overeenkomsten van vervoer met een vervoerder. Onder expeditie vallen ook eventuele douanewerkzaamheden uitgevoerd door Drake & Farrell ten behoeve van opdrachtgever en fiscale vertegenwoordiging van opdrachtgever.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, (diensten)overeenkomsten, rechts- en feitelijke handelingen met betrekking tot de door Drake & Farrell te verrichten werkzaamheden.
2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst of de opdracht tussen partijen van toepassing zijn.

ARTIKEL 3. OFFERTES
1. Offertes binden Drake & Farrell slechts indien deze worden aanvaard binnen de in de offerte genoemde termijn en bij gebreke daarvan gedurende een periode van 4 weken na het uitbrengen van de offerte.

ARTIKEL 4. OPDRACHTEN
1. Door de opdrachtgever gegeven opdrachten zijn, ongeacht de wijze waarop zij zijn gegeven, voor hem bindend. Dit geldt ook voor opdrachten, overeenkomsten, regelingen of afspraken, welke door agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van de opdrachtgever zijn gegeven, afgesloten of gemaakt.
2. Opdrachten binden Drake & Farrell slechts indien en voor zover zij deze schriftelijk heeft aanvaard middels een opdrachtbevestiging.
3. Wijzigingen in opdrachten dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Kosten welke inmiddels door Drake & Farrell zijn gemaakt ter uitvoering van de oorspronkelijke opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. Drake & Farrell voert de opdracht uit overeenkomstig het bepaalde in de dienstenovereenkomst en de bijbehorende Standard Operations Procedure dan wel (indien deze niet is afgesloten tussen partijen) de opdrachtbevestiging en voorts met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
5. Met inachtneming van het bovenstaande, bepaalt Drake & Farrell de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerkers.
6. Drake & Farrell heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een (of meerdere) door Drake & Farrell aan te wijzen derde(n).
7. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de opdracht indien deze hun oorzaak vinden in door Drake & Farrell niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of mededelingen.

ARTIKEL 5. ANNULERING
1. Als een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd in de periode tussen bevestiging en start uitvoering, is Drake & Farrell gerechtigd boven de reeds gemaakte kosten 15% van het te factureren bedrag in rekening te brengen, onverminderd haar overigens bestaande rechten op schadevergoeding.
2. Indien de opdrachtgever een door Drake & Farrell aanvaarde opdracht annuleert terwijl Drake & Farrell reeds met de uitvoering van de opdracht is aangevangen, is de opdrachtgever de volledige contractsom verschuldigd, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming in nakoming door Drake & Farrell en zulks middels een in kracht van gewijsde gegaan vonnis door de rechter is bevestigd.
ARTIKEL 6. AANLEVERING
1. Het materiaal dat Drake & Farrell in het kader van de opdracht moet verwerken, moet door de opdrachtgever dan wel een door hem ingeschakelde derde op kosten van de opdrachtgever, tijdig en onder zijn verantwoordelijkheid en risico bij Drake & Farrell of bij het door Drake & Farrell aangegeven adres worden afgeleverd.
2. Palletkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 7. LEVERINGSTERMIJNEN
1. Indien tussen Drake & Farrell en de opdrachtgever een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en de opdrachtgever verzuimt om:
(a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of
(b) de noodzakelijke materialen tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen
dan treden Drake & Farrell en de opdrachtgever in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Drake & Farrell en de opdrachtgever overeengekomen is.
3. Als afleveringsdatum geldt één dag na de dag waarop de opdracht door Drake & Farrell is gereed gemeld aan de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken of het verpakte materiaal af te nemen zodra zij afgeleverd worden door Drake & Farrell op de afleveringsdatum.

ARTIKEL 8. LEVERINGEN
1. Alle leveringen geschieden FCA Drake & Farrell B.V. tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Extra kosten in verband met de spoedeisendheid van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 9. PRIJZEN
1. Drake & Farrell is gerechtigd de overeengekomen prijzen voor de door haar te verlenen diensten eenmaal jaarlijks te verhogen met de NEA-index. Drake & Farrell is eveneens gerechtigd door derden of de overheid opgelegde kostenverhogende factoren aan opdrachtgever door te berekenen.
2. Naast de overeengekomen prijs worden de door Drake & Farrell gemaakte onkosten en de facturen en declaraties van door Drake & Farrell ingeschakelde derden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
4. Indien Drake & Farrell voor of tijdens de uitvoering van de opdracht constateert dat het aangeleverde materiaal en /of de aangeleverde software afwijkt van de vooraf door de opdrachtgever opgegeven specificaties of kwaliteit, zijn daaruit voortvloeiende kostprijsverhogingen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 10. BETALING
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Drake & Farrell aangegeven bankrekening. De factuurdatum is gelijk aan de afleveringsdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Drake & Farrell.
2. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Drake & Farrell is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, Drake & Farrell is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vordering aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is en bedragen 15% van de vordering met een minimum van € 250,-.
3. Als de uitvoering van een opdracht langer dan een maand duurt, kunnen de werkzaamheden per maand in rekening worden gebracht.
4. De opdrachtgever is gehouden alle door Drake & Farrell in rekening gebrachte bedragen zonder inhouding of verrekening te voldoen. Klachten met betrekking tot uitvoering van de werkzaamheden laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet en geven hem niet het recht die verplichting op te schorten.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten. Drake & Farrell en/of gelieerde ondernemingen zijn over en weer gemachtigd voor elkaar vorderingen op de opdrachtgever(s) te incasseren, ook al spruiten deze voort uit een tussen Drake & Farrell en/of (een van de) gelieerde ondernemingen afzonderlijk met een opdrachtgever gesloten overeenkomst of aanvaarde opdracht.
6. Drake & Farrell is gerechtigd alvorens (verder) te presteren, (vervangende en/of aanvullende) zekerheid van de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen.
7. Totdat volledige betaling is ontvangen van hetgeen Drake & Farrell te vorderen heeft van de opdrachtgever blijven door Drake & Farrell geleverde zaken, ongeacht of deze reeds haar eigendom waren of haar eigendom geworden zijn door natrekking, vermenging of zaaksvorming, eigendom van Drake & Farrell, met uitzondering van de door opdrachtgever aangeleverde zaken, die eigendom blijven van de opdrachtgever.
8. Drake & Farrell kan een retentierecht uitoefenen op alle zaken, documenten en gelden die hij in verband met de opdracht van opdrachtgever onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die Drake & Farrell ten laste van de opdrachtgever en / of de eigenaar van de zaken heeft of zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die zaken, documenten en gelden.
9. Op alle goederen, documenten en gelden die Drake & Farrell in verband met de opdracht onder zich heeft of zal krijgen, wordt een pandrecht gevestigd voor alle vorderingen die Drake & Farrell ten laste van de opdrachtgever en / of de eigenaar van de goederen heeft of zal krijgen.
10. Drake & Farrell kan de in dit artikel genoemde rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten, werkzaamheden of leveringen.
11. Indien Drake & Farrell door een opdrachtgever of in verband met een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst in een gerechtelijke procedure wordt betrokken, zijn alle aan deze procedure verbonden kosten van Drake & Farrell voor rekening van de opdrachtgever en dient deze die kosten op eerste specificatie van Drake & Farrell zonder de mogelijkheid van korting of verrekening te voldoen, indien en voor zover Drake & Farrell in zodanige gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, althans een kostenveroordeling jegens de opdrachtgever dan wel de wederpartij in zodanige procedure volgt.
12. Drake & Farrell is steeds gerechtigd haar door de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan wel enige andere vordering van de opdrachtgever op haar, ongeacht waarop deze is gebaseerd, te verrekenen met hetgeen zij al dan niet opeisbaar van de opdrachtgever tegoed
heeft en is, in voorkomend geval, gerechtigd de nakoming van haar eventuele verplichtingen jegens de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, op te schorten zolang zij nog iets van de opdrachtgever te vorderen heeft.
13. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Dit is ook het geval bij eventuele creditnota’s. Ontvangst door de opdrachtgever van een creditnota dient voor zoveel mogelijk te worden beschouwd als een beroep op verrekening.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
1.Indien één der partijen, anders dan door overmacht, tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de opdracht, kan de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in verzuim is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige partij in verzuim.
2.Drake & Farrell is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Drake & Farrell gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
3. Voor schade en aansprakelijkheid in verband met of voortvloeiend uit expeditie werkzaamheden gelden de bepalingen van de Nederlandse Expeditie Voorwaarden zoals opgesteld door Fenex en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam op 1 mei 2018 of de opvolging daarvan. Indien deze geen uitsluitsel bieden zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.
4. Drake & Farrell is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte of voorgeschreven zaken, informatie, materialen, tekeningen, modellen, programmatuur, software en toeleveranciers.
5. Opdrachtgever vrijwaart Drake & Farrell tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden door Drake & Farrell verricht.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Drake & Farrell.
7. Indien Drake & Farrell door de opdrachtgever buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van bij de uitvoering van de opdracht ontstane schade, dan is Drake & Farrell niet verder aansprakelijk dan hij dit zou zijn op grond van de dienstenovereenkomst of opdracht.
8. Indien de opdrachtgever Drake & Farrell verzoekt op de door hem bestelde verpakking een code aan te brengen of te produceren, is Drake & Farrell nimmer aansprakelijk voor de leesbaarheid van deze code.
9. Beide partijen zijn gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.
10. In geval van uitvoering van werkzaamheden door Drake & Farrell naar tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord van de opdrachtgever, garandeert de opdrachtgever dat door deze werkzaamheden geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de werkzaamheden van Drake & Farrell bezwaar maakt, vrijwaart de opdrachtgever Drake & Farrell ter zake van alle vorderingen van welke aard dan ook en is Drake & Farrell gerechtigd terstond haar werkzaamheden te staken en vergoeding voor gemaakte kosten benevens schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen, zonder dat Drake & Farrell harerzijds tot schadevergoeding gehouden is.

ARTIKEL 12. SCHADE/VERZEKERING
1. Transport en opslag van de materialen en zaken aangeleverd door de opdrachtgever en die door Drake & Farrell moeten worden verwerkt, blijven eigendom van opdrachtgever en voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2. Het te verwerken materiaal kan na schriftelijke opgave van de waarde van de zaken desgevraagd tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging door Drake & Farrell verzekerd worden op kosten van de opdrachtgever. Enige aansprakelijkheid van Drake & Farrell bestaat in dit geval slechts tot het bedrag waarop de verzekering in voorkomend geval aanspraak geeft.
3. Indien Drake & Farrell van haar toeleveranciers ontvangen zaken doorlevert c.q. bij de uitvoering van haar opdracht gebruik maakt van de diensten van derden, zijn uitsluitend de aansprakelijkheids – en eventuele garantiebepalingen van genoemde derden van toepassing. Drake & Farrell zal de opdrachtgever op zijn verzoek over de van toepassing zijnde bepalingen informeren. Drake & Farrell heeft ten opzichte van de opdrachtgever nimmer een verdergaande aansprakelijkheid dan waarop zij zich ten opzichte van genoemde derden kan beroepen.

ARTIKEL 13. KWANTITEIT/KWALITEIT
1. Reclames op manco’s van aantallen of aangaande de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden en/of afgeleverde materialen moeten terstond bij terhandstelling van de materialen aan of na ontvangst door opdrachtgever op het verzendadvies, de vrachtbrief, het reçu of een andersoortige ontvangstbevestiging worden aangetekend en aanvullend schriftelijk aan Drake & Farrell worden gemeld bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt het (af-)geleverde in kwantiteit en kwaliteit te hebben aanvaard.
2. Gebreken bij een deel van de levering of deelgebreken ten aanzien van een partij geven geen recht op weigering van de gehele partij.
3. Reclames of geschillen, van welke aard ook, geven de opdrachtgever niet het recht tot uitstel van betaling.
4. Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Drake & Farrell. Mocht na inspectie een klacht niet gegrond blijken te zijn, dan zijn de retourzendingskosten en de herleveringskosten voor rekening van de opdrachtgever. Ingeval de klacht gegrond wordt bevonden, zijn de retourzendingskosten voor rekening van Drake & Farrell.
5. De door of namens de opdrachtgever aangegeven hoeveelheden op het verzendadvies worden door Drake & Farrell als juist aangenomen.

ARTIKEL 14. ONTBINDING EN OPZEGGING
1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot een buitenrechtelijke ontbinding van de opdracht wegens een ernstig toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen waarin nakoming nog mogelijk is na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de opdracht. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de opdracht.
2. Elk der partijen kan de opdracht zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, de andere partij een akkoord buiten faillissement aanbiedt, beslag is gelegd op een belangrijk deel van het vermogen van de andere partij of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Geen der partijen is wegens de beëindiging als bedoeld in dit lid tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
3. Als de opdrachtgever de opdracht tussentijds beëindigt overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen, heeft Drake & Farrell recht op vergoeding van de door Drake & Farrell ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden gedane investeringen en/of gemaakte kosten voor ingehuurd personeel en op compensatie vanwege het door de opzegging ontstane bezettingsverlies, tenzij opdrachtgever de opdracht beëindigt wegens een ernstig toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht door Drake & Farrell.
4. Door beëindiging van de opdracht worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar en is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud van betaling van de facturen ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
5. Drake & Farrell is gerechtigd om tussentijds de opdracht op te zeggen op grond van dusdanige bedrijfseconomische redenen waardoor van Drake & Farrell redelijkerwijs niet verlangd kan worden de opdracht voort te zetten. Hierbij geldt een schriftelijke opzegtermijn van 3 maanden. De hiervoor genoemde economische haalbaarheid zal worden geverifieerd door een onafhankelijke expert aangesteld door de Drake & Farrell. De kosten voor het inschakelen van deze expert zullen worden gedragen door Drake & Farrell. Drake & Farrell zal haar volledige medewerking verlenen bij de transitie naar een andere dienstverlener. Kosten welke door Drake & Farrell gemaakt dienen te worden op het gebied van kennisoverdracht voor deze transitie zullen niet worden doorbelast aan de opdrachtgever.
6.Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de opdracht voort te duren, blijven na beëindiging van de opdracht bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van intellectuele rechten, aansprakelijkheid van partijen, geheimhouding, geschillen beslechting en toepasselijk recht.

ARTIKEL 15. OVERMACHT
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien nakoming niet mogelijk is als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening of risico van de niet nakomende partij komt. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen, maar niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, epidemieën, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Drake & Farrell als bij derden, van wie Drake & Farrell de benodigde materialen, diensten of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Drake & Farrell geen invloed kan uitoefenen of (de gevolgen) heeft kunnen vermijden.
3.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.Voor zover Drake & Farrell ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Drake & Farrell gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen.

ARTIKEL 16. DUAL USE EN GERELATEERDE VERORDENINGEN
1. Indien een exportvergunning vereist is voor de levering van een of meerdere producten of diensten, waaronder producten die staan vermeld in de “EU dual use verordening 428/2009” of een opvolger daarvan, kan Drake & Farrell alleen aan haar verplichtingen uit de opdracht worden gehouden, indien voor die producten of diensten daadwerkelijk en definitief de vereiste vergunning wordt afgegeven. 2.Indien Drake & Farrell de benodigde vergunning aanvraagt of doet aanvragen, is opdrachtgever gehouden om haar volledige medewerking te verlenen en alle informatie te geven die nodig is voor het aanvragen van de vergunning als bedoeld in het eerste lid van dit artikel. 3. Drake & Farrell behoudt zich het recht voor om de opdracht te allen tijde te beëindigen indien de opdracht betrekking heeft op producten of diensten in de zin van het eerste lid van dit artikel en het evident of waarschijnlijk is dat niet de vereiste vergunning zal worden verkregen. In dat geval is Drake & Farrell niet gehouden eventuele schade van de opdrachtgever of derden te vergoeden. 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Drake and Farrell B.V. aan opdrachtgever geleverde producten of diensten in strijd met verordening 428/2009 EU of andere toepasselijke regelgeving aan te wenden of door te leveren. Alle gevolgen van (een overtreding van ) de verordening of andere toepasselijke regelgeving komen voor rekening en risico van opdrachtgever en ontslaan opdrachtgever niet van enige verplichting. Opdrachtgever vrijwaart Drake & Farrell voor eventuele boetes die Drake & Farrell in dit verband door de handhavende autoriteiten opgelegd krijgt.

ARTIKEL 17. RESTANTEN
1. Indien ter zake geen instructies door de opdrachtgever zijn gegeven, heeft Drake & Farrell het recht restanten van materialen twee weken na de leveringsdatum op de door haar gewenste wijze te retourneren of in overleg met de opdrachtgever te vernietigen.
2. De transportkosten van het retour zenden dan wel het vernietigen van restanten van materialen, ook van de emballage, is voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien de opdrachtgever door Drake & Farrell ter beschikking gestelde pallets en andere emballage niet eigener beweging of na daartoe een aan hem gericht schriftelijk verzoek retourneert, zijn ook de aan het terughalen daarvan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 18. OPSLAG
1. Voor zaken of materialen welke bij Drake & Farrell zijn opgeslagen ten behoeve van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, wordt aan de opdrachtgever een bedrag voor opslag in rekening gebracht, de dag tussen aanlevering aan en aflevering van deze zaken of materialen door Drake & Farrell niet meegerekend.
2. Gedurende de opslag worden de zaken of materialen niet verzekerd door Drake & Farrell en komt eventuele beschadiging, vermissing, af andersoortige schade, door welke oorzaak ook, nimmer voor rekening van Drake & Farrell tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Drake & Farrell.

ARTIKEL 19. INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Het uitvoeren van de opdracht door Drake & Farrell houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Drake & Farrell rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan Drake & Farrell.
2. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op zaken als door Drake & Farrell aan de opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld berusten, ongeacht of Drake & Farrell handelde in opdracht of op aanwijzing, dan wel volgens de specificaties van de opdrachtgever, uitsluitend bij Drake & Farrell of haar licentiegevers en de opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen.
3. Drake & Farrell verleent de opdrachtgever slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van vorenbedoelde rechten. De opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van zijn eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door Drake & Farrell aan hem zijn verleend.
4. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Drake & Farrell niet aan derden overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen.
5. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Drake & Farrell zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Drake & Farrell gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de in het vijfde lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drake & Farrell aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door Drake & Farrell. De opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

ARTIKEL 20. VERVALTERMIJNEN
Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald of de wet dwingend voorschrijft, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Drake & Farrell in verband met het verrichten van werkzaamheden door Drake & Farrell, in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

ARTIKEL 21. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Drake & Farrell en de opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2. Drake & Farrell is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
3. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

ARTIKEL 22. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
1. Indien Drake & Farrell in verband met de opdracht persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van opdrachtgever, dan verwerkt zij deze als verwerker. Opdrachtgever blijft verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van alle persoonsgegevens die op grond van de opdracht worden verwerkt.
2. Drake & Farrell en opdrachtgever zijn verplicht de voorgenomen verwerking(en) van persoonsgegevens te regelen en vast te leggen in een verwerkersovereenkomst (Verwerkersovereenkomst in de zin van art. 28 AVG). De Drake & Farrell verwerkersovereenkomst zal als standaard worden gehanteerd.

ARTIKEL 23. GEHEIMHOUDING
1. Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van al hetgeen hen van de andere partij bij het aangaan en de uitvoering van de opdracht bekend is geworden, waaronder informatie over elkaars organisatie, werkwijze, bedrijfsprocessen, diensten, software en intellectuele eigendomsrechten en tarieven, behoudens verplichtingen opgelegd door de wet of de rechter. Met een uitspraak van de rechter wordt in dit verband gelijkgesteld een uitspraak van een instantie die in gevolge artikel 23 bevoegd is om het geschil te beslechten indien partijen een andere vorm van geschillenbeslechting zijn overeengekomen. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, zal iedere partij informatie en gegevensdragers van de andere partij niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen diensten.
2.In afwijking van het voorgaande lid is Drake & Farrell gerechtigd in publicaties of reclame-uitingen van de opdracht melding maken en, na toestemming van de opdrachtgever de naam van de opdrachtgever als referentie te gebruiken.

ARTIKEL 24. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING
1. Op elke opdracht is het Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het Weens koopverdrag.
2. Eventuele geschillen tussen partijen zullen zo veel mogelijk in goed overleg worden opgelost. Indien het overleg niet tot een oplossing leidt zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.