ALGEMENE INKOOP-, VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN
DRAKE & FARRELL B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Drake & Farrell: de natuurlijke of rechtspersoon welke onder deze naam een onderneming drijft en/of de aan haar gelieerde ondernemingen;
b. gelieerde ondernemingen: eventuele moeder -, dochter -en /of zustermaatschappijen van Drake & Farrell, zijnde (combinaties van natuurlijke of) rechtspersonen waarin Drake & Farrell financieel, organisatorisch of economisch een belang van meer dan vijftig procent heeft en de daarbij behorende zeggenschap bezit of zodanige (combinaties van natuurlijke of) rechtspersonen welke financieel, organisatorisch of economisch zodanig belang en zeggenschap hebben in Drake & Farrell;
c. wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Drake & Farrell een opdracht als onder d. heeft gegeven of van Drake & Farrell opdracht heeft gekregen;
d. opdracht: een opdracht aan Drake & Farrell gegeven of van Drake & Farrell ontvangen tot de vervaardiging, behandeling of verpakking van zaken of tot het verrichten van diensten, al dan niet daarmee verband houdende;
e. offerte: elke, al dan niet als offerte aangeduide aanbieding, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of mededeling van soortgelijke aard;
f. schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg;
g. hulppersonen: ondergeschikten van Drake & Farrell alsmede personen van wier diensten Drake & Farrell ter uitvoering van de opdracht gebruik maakt;
h. werkzaamheden: alle door Drake & Farrell ten behoeve van de wederpartij uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Drake & Farrell zijn aanvaard en alle daaruit voor Drake & Farrell voortvloeiende werkzaamheden
i. de voorwaarden: de onderhavige, algemene inkoop -, verkoop- en leveringsvoorwaarden.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1. De voorwaarden zijn toepasselijk op de totstandkoming, inhoud en nakoming van elke overeenkomst tussen Drake & Farrell en/of gelieerde ondernemingen enerzijds en de wederpartij anderzijds. Drake & Farrell en/of gelieerde ondernemingen zijn over en weer gemachtigd voor elkaar vorderingen op de wederpartij te incasseren, ook al spruiten deze voort uit een tussen Drake & Farrell en/of (een van de) gelieerde ondernemingen afzonderlijk met een wederpartij gesloten overeenkomst.
2. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

ARTIKEL 3. OFFERTES
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle door Drake & Farrell uitgebrachte offertes. Van de voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht waarbij zij gemaakt zijn.
2. Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden offertes Drake & Farrell niet en gelden deze slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.
3. Een offerte verplicht Drake & Farrell niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij.
4. een offerte blijft geldig gedurende de termijn die gesteld is in de offerte en bij gebreke daarvan gedurende een periode van 4 weken.

ARTIKEL 4. OPDRACHTEN
1. Door de wederpartij gegeven opdrachten zijn, ongeacht de wijze waarop zij zijn gegeven, voor hem bindend. Dit geldt ook voor opdrachten, overeenkomsten, regelingen of afspraken, welke door agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van de wederpartij zijn afgesloten of gemaakt.
2. Opdrachten binden Drake & Farrell slechts zodra zij deze schriftelijk heeft aanvaard.
3. Wijzigingen in opdrachten dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Kosten welke inmiddels door Drake & Farrell zijn gemaakt ter uitvoering van de oorspronkelijke opdracht zijn voor rekening van de wederpartij.
4. Drake & Farrell voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
5. Drake & Farrell bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerkers.
6. Drake & Farrell heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een (of meerdere) door Drake & Farrell aan te wijzen derde(n).
7. Indien de uitvoering van een opdracht plaatsvindt door aflevering in gedeelten, zal iedere aflevering worden beschouwd als een afzonderlijke transactie met alle rechtsgevolgen van dien.
8. De wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de opdracht indien deze hun oorzaak vinden in door Drake & Farrell niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of mededelingen die mondeling door de wederpartij zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en elektronische communicatiemiddelen en transmissiemedia.

ARTIKEL 5. ANNULERING
1. Als een opdracht door de wederpartij wordt geannuleerd in de periode tussen bevestiging en uitvoering, is Drake & Farrell gerechtigd boven de reeds gemaakte kosten 15% van het te factureren bedrag in rekening te brengen, onverminderd haar overigens bestaande rechten op schadevergoeding.
2. Indien de wederpartij een met Drake & Farrell gesloten overeenkomst annuleert terwijl Drake & Farrell reeds met de uitvoering van de opdracht is aangevangen, is de wederpartij de volledige contractsom verschuldigd, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming in nakoming zijdens Drake & Farrell en zulks middels een in kracht van gewijsde gegaan vonnis door de rechter is bevestigd.

ARTIKEL 6. AANLEVERING
1. Het materiaal dat Drake & Farrell in het kader van de opdracht moet verwerken, moet door de wederpartij dan wel een door hem ingeschakelde derde tijdig en onder zijn verantwoordelijkheid en risico franco bij Drake & Farrell of bij het door Drake & Farrell aangegeven adres worden afgeleverd. Bij niet-franco levering zijn de transportkosten voor rekening van de wederpartij.
2. Palletkosten zijn voor rekening van de wederpartij. Drake & Farrell heeft te allen tijde het recht een pallet terug te vorderen.

ARTIKEL 7. LEVERINGSTERMIJNEN
1 Indien tussen Drake & Farrell en de wederpartij een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en de wederpartij verzuimt om:
(a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of
(b) de noodzakelijke materialen tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Drake & Farrell en de wederpartij in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.
2. In geval van overmacht heeft Drake & Farrell het recht de leveringstermijn te verlengen voor de duur van de overmacht of de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.
3. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Drake & Farrell en de wederpartij overeengekomen is.
4. Als afleveringsdatum geldt één dag na de dag waarop de zaken of het materiaal door Drake & Farrell bij TNT Post of bij de besteldienst ter verzending worden aangeboden.
5. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken of het verpakte materiaal af te nemen zodra zij aangeboden dan wel afgeleverd worden door Drake & Farrell.

ARTIKEL 8. LEVERINGEN
1. Alle leveringen geschieden af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Bij franco levering bepaalt Drake & Farrell de wijze van verzending. Indien een andere wijze van verzending wordt gevolgd, zijn de eventuele meerkosten voor de wederpartij.
3. Extra kosten in verband met de spoedeisendheid van de opdracht zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 9. PRIJZEN
1. In geval van verhoging van kostprijsbepalende factoren is Drake & Farrell gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of orderbevestiging voorzienbare omstandigheden.
2. Naast de overeengekomen prijs worden de door Drake & Farrell gemaakte onkosten en de declaraties van door Drake & Farrell ingeschakelde derden aan de wederpartij in rekening gebracht.
3. Drake & Farrell heeft het recht om een voorschot te vragen aan de wederpartij.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen bij levering af fabriek ten laste van de wederpartij in- en uitvoerrechten en accijnzen, im – en exportbelastingen, inklaringskosten en kosten van verpakking en verzending. Vervoers – en voorrijdkosten worden steeds apart in rekening gebracht. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
5. Indien na de totstandkoming van de opdracht, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Drake & Farrell gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
6. Indien Drake & Farrell voor of tijdens de uitvoering van de opdracht constateert dat het aangeleverde materiaal afwijkt van de vooraf door de wederpartij opgegeven specificaties of kwaliteit, zijn daaruit voortvloeiende kostprijsverhogingen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 10. BETALING
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling netto -contant te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of middels storting of overmaking op een door Drake & Farrell aangegeven bankrekening. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Drake & Farrell.
2. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Drake & Farrell is ontvangen, is de wederpartij van rechtswege in gebreke en is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd van recht van Drake & Farrell het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien Drake & Farrell kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking.
3. Voor portokosten wordt de wederpartij een voorschotnota gezonden, die binnen zeven dagen moet worden voldaan.
4. Als de uitvoering van een opdracht langer dan een maand duurt, kunnen de werkzaamheden per maand in rekening worden gebracht.
5. De wederpartij is gehouden alle door Drake & Farrell in rekening gebrachte bedragen zonder inhouding of verrekening te voldoen. Klachten met betrekking tot enige prestatie laten de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet en geven hem niet het recht die verplichting op te schorten.
6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de wederpartijen, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke wederpartijen zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
7. Drake & Farrell is gerechtigd alvorens (verder) te presteren, (vervangende en/of aanvullende) zekerheid van de wederpartij te verlangen voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen.
8. Totdat volledige betaling is gevolgd van hetgeen Drake & Farrell te vorderen heeft van de wederpartij blijven door Drake & Farrell geleverde zaken, ongeacht of deze reeds haar eigendom waren of haar eigendom geworden zijn door natrekking, vermenging of zaaksvorming, eigendom van Drake & Farrell. Indien de wederpartij Drake & Farrell uit eerdere leveringen of uit andere hoofde nog iets verschuldigd is, behoudt Drake & Farrell zich een pandrecht voor op hier bedoelde zaken, totdat de wederpartij finaal jegens Drake & Farrell is gekweten.
9. Indien Drake & Farrell door een wederpartij of in verband met een met de wederpartij gesloten overeenkomst in een gerechtelijke procedure wordt betrokken, zijn alle aan deze procedure verbonden kosten van Drake & Farrell voor rekening van de wederpartij en dient deze die kosten op eerste specificatie van Drake & Farrell zonder de mogelijkheid van korting of verrekening te voldoen, indien en voor zover Drake & Farrell in zodanige gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, althans een kostenveroordeling jegens de wederpartij dan wel wederpartij in zodanige procedure volgt.
10. Drake & Farrell is steeds gerechtigd haar door de wederpartij in rekening gebrachte bedragen dan wel enige andere vordering van de wederpartij op haar, ongeacht waarop deze is gebaseerd, te verrekenen met hetgeen zij al dan niet opeisbaar van de wederpartij tegoed heeft en is, in voorkomend geval, gerechtigd de nakoming van haar eventuele verplichtingen jegens de wederpartij, uit welken hoofde ook, op te schorten zolang zij nog iets van deze wederpartij te vorderen heeft.
11. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Dit is ook het geval bij eventuele creditnota’s. Ontvangst door de wederpartij van een creditnota dient voor zoveel mogelijk te worden beschouwd als een beroep op verrekening.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
1. Drake & Farrell is niet aansprakelijk voor schade van de wederpartij die ontstaat doordat de wederpartij aan Drake & Farrell onjuist of onvolledig materiaal heeft verstrekt.
2. Drake & Farrell is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Drake & Farrell.
3. Drake & Farrell is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht, althans tot ten hoogste het daarvoor verschuldigde bedrag, respectievelijk bij levering in gedeelten tot ten hoogste het betreffende gedeelte van vorenbedoeld bedrag voor de deellevering.
4. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
5. Drake & Farrell is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van goederen of zaken van de wederpartij of van derden, die haar in verband met voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
6. Indien de wederpartij Drake & Farrell verzoekt op de door hem bestelde verpakking de UAC code aan te brengen of te produceren, is Drake & Farrell nimmer aansprakelijk voor de leesbaarheid van de UAC-code of dergelijke coderingen.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Drake & Farrell.
8. De wederpartij is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.
9. Drake & Farrell vrijwaart de wederpartij voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de wederpartij aan Drake & Farrell geen, onjuist of onvolledig materiaal heeft verstrekt.
10. In geval van uitvoering van werkzaamheden door Drake & Farrell naar tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van de wederpartij ontvangen, garandeert deze dat door deze werkzaamheden geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de werkzaamheden van Drake & Farrell bezwaar maakt, vrijwaart de wederpartij Drake & Farrell ter zake van alle vorderingen van welke derde dan ook en is Drake & Farrell gerechtigd terstond haar werkzaamheden te staken en vergoeding voor gemaakte kosten benevens schadevergoeding van de wederpartij te verlangen, zonder dat Drake & Farrell harerzijds tot schadevergoeding gehouden is.
11. De wederpartij vrijwaart Drake & Farrell voor aanspraken van derden (medewerkers van Drake & Farrell en door de wederpartij ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Drake & Farrell of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

ARTIKEL 12. SCHADE/VERZEKERING
1. Transport en opslag van de materialen die door Drake & Farrell moeten worden verwerkt, zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
2. Het te verwerken materiaal kan na schriftelijke opgave van de waarde van de goederen desgevraagd tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging door Drake & Farrell verzekerd worden ten laste van de wederpartij. Enige aansprakelijkheid van Drake & Farrell bestaat in dit geval slechts tot het bedrag waarop de verzekering in voorkomend geval aanspraak geeft.
3. In geval van levering af fabriek gelden de bewerkte of verkochte zaken als (af-)geleverd en gaat het risico op de wederpartij over op het moment van de aflevering van de zaken aan de expediteur of vervoerder, ongeacht in wiens opdracht deze handelt. Drake & Farrell is nimmer aansprakelijk voor tijdens het lossen of inladen ontstane schade aan de Drake & Farrell ter beschikking gestelde of door haar bewerkte of verkochte zaken, ongeacht de oorzaak van die schade.
4. Indien Drake & Farrell van haar toeleveranciers ontvangen zaken doorlevert c.q. bij de uitvoering van haar opdracht gebruik maakt van de diensten van derden, zijn uitsluitend de aansprakelijkheids – en eventuele garantiebepalingen van genoemde derden van toepassing. Drake & Farrell zal de wederpartij op zijn verzoek over de van toepassing zijnde bepalingen informeren. Drake & Farrell heeft ten opzichte van de wederpartij nimmer een verdergaande aansprakelijkheid dan waarop zij zich ten opzichte van genoemde derden kan beroepen.

ARTIKEL 13. KWANTITEIT/KWALITEIT
1. Reclames op manco’s van aantallen of aangaande de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden en/of afgeleverde materialen moeten terstond bij terhandstelling van de materialen aan of na ontvangst door wederpartij op het verzendadvies, de vrachtbrief, het reçu of een andersoortige ontvangstbevestiging worden aangetekend en aanvullend schriftelijk aan Drake & Farrell worden gemeld bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het (af-)geleverde in kwantiteit en kwaliteit te hebben aanvaard.
2. Gebreken bij een deel van de levering of deelgebreken ten aanzien van een partij geven geen recht op weigering van de gehele partij.
3. Reclames of geschillen, van welke aard ook, geven de wederpartij niet het recht tot uitstel van betaling.
4. Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Drake & Farrell. Mocht na inspectie een klacht niet gegrond blijken te zijn, dan zijn de retourzendingskosten en de herleveringskosten voor rekening van de wederpartij. Ingeval de klacht gegrond wordt bevonden, zijn de retourzendingskosten voor rekening van Drake & Farrell.
5. De door of namens de wederpartij aangegeven hoeveelheden op het verzendadvies worden door Drake & Farrell als juist aangenomen.

ARTIKEL 14. ONTBINDING
1. Op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de wederpartij, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of de wederpartij door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien de wederpartij kennelijk buiten staat geraakt, zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Drake & Farrell het recht iedere overeenkomst met de wederpartij zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
2. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Drake & Farrell geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

ARTIKEL 15. OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Drake & Farrell zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Drake & Farrell als bij derden, van wie Drake & Farrell de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opstal of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer. En voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Drake & Farrell ontstaan.
2. Drake & Farrell heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Drake & Farrell haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Drake & Farrell opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Drake & Farrell niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Drake & Farrell bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het als een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 16. RESTANTEN
1. Indien ter zake geen instructies door de wederpartij zijn gegeven, heeft Drake & Farrell het recht restanten van materialen twee weken na de leveringsdatum op de door haar gewenste wijze te retourneren of te vernietigen.
2. De transportkosten van het retour zenden dan wel het vernietigen van restanten van materialen, ook van de emballage, is voor rekening van de wederpartij.
3. Indien de wederpartij door Drake & Farrell ter beschikking gestelde pallets en andere emballage niet eigener beweging of na daartoe een aan hem gericht schriftelijk verzoek retourneert, zijn ook de aan het terughalen daarvan verbonden kosten, in het geval van pallets met een minimum van € 13,00 per pallet, voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 17. OPSLAG
1. Voor zaken of materialen welke langer dan een week bij Drake & Farrell zijn opgeslagen, de termijn tussen aanlevering aan en aflevering van deze zaken of materialen door Drake & Farrell niet meegerekend, wordt aan de wederpartij een bedrag voor opslag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt berekend per palletruimte of m2 per dag.
2. Gedurende de in lid 1 bedoelde termijn worden de zaken of materialen niet verzekerd door Drake & Farrell en komt eventuele beschadiging, vermissing, af andersoortige schade, door welke oorzaak ook, nimmer voor rekening van Drake & Farrell tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Drake & Farrell.

ARTIKEL 18. INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Het uitvoeren van de opdracht door Drake & Farrell houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Drake & Farrell rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan Drake & Farrell.
2. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op zaken als door Drake & Farrell aan de wederpartij geleverd of ter beschikking gesteld berusten, ongeacht of Drake & Farrell handelde in opdracht of op aanwijzing, danwel volgens de specificaties van de wederpartij, uitsluitend bij Drake & Farrell of haar licentiegevers en de wederpartij verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen.
3. Drake & Farrell verleent de wederpartij slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van vorenbedoelde rechten. De wederpartij mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van zijn eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door Drake & Farrell aan hem zijn verleend.
4. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Drake & Farrell niet aan derden overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen.
5. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Drake & Farrell zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Drake & Farrell gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
6. Het is de wederpartij niet toegestaan om de in het vijfde lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drake & Farrell aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door Drake & Farrell. De wederpartij zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

ARTIKEL 19. VERVALTERMIJNEN
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welke hoofde ook jegens Drake & Farrell in verband met het verrichten van werkzaamheden door Drake & Farrell, in ieder geval na één jaar na het moment waarop de wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

ARTIKEL 20. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Drake & Farrell en de wederpartij door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2. Drake & Farrell is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
3. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

ARTIKEL 21. DRUKOPDRACHTEN
Voor de uitvoering van drukopdrachten worden de meest recente leveringsvoorwaarden en bepalingen zoals deze zijn vastgelegd t.b.v. de Grafische Industrie, en laatstelijk gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 13 januari 2011 onder nummer 8/2011 van toepassing verklaard, voor zover deze voorwaarden in het voorkomende geval ten aanzien van enig met de wederpartij gerezen meningsverschil voor Drake & Farrell een naar haar mening gunstiger gevolg of resultaat bieden.

ARTIKEL 22. ADRESBESTANDEN
1. Bij Drake & Farrell door de wederpartij aangeleverde adressen van derden zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de afspraken die Drake & Farrell ter zake met de wederpartij heeft gemaakt. Betreffende adressen zullen nimmer aan derden worden doorgeleverd anders dan met toestemming van de wederpartij.
2. Drake & Farrell aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van schade als gevolg van fouten die optreden door het verwerken van de door de wederpartij aangeleverde adressen anders dan ingeval van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid aan de zijde van Drake & Farrell.

ARTIKEL 23. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING
1. Op de relatie tussen Drake & Farrell en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties Inzake Internationale Koopovereenkomsten Betreffende Roerende Zaken is niet van toepassing.
2. Geschillen die niet in der minne opgelost kunnen worden, zullen, zulks ter vrije keuze van Drake & Farrell, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Drake & Farrell dan wel van de wederpartij.
3. Indien het geschil naar het oordeel van een der partijen of van beide partijen (mede) betrekking heeft op technische kwesties, kan Drake & Farrell het advies van het Instituut TNO voor Verpakking inwinnen, alvorens het geschil aan de rechter wordt voorgelegd. De kosten van dit advies worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij.